Skipper
 
KURSY MOTOROWODNE

Osoby chcące pływać łodzią motorową lub skuterem wodnym muszą posiadać patent sternika motorowodnego. Uprawnienia takie można zdobyć podczas obozów i rejsów żeglarskich Skippera lub na oddzielnych kursach organizowanych przez nas w Rynie. Kurs na patent sternika motorowodnego składa się z części teoretycznej i praktycznej (wykłady, konsultacje). Zajęcia praktyczne odbywają się na nowoczesnych łodziach motorowych typu Galia 440. Uczestnicy otrzymują bezpłatnie podręcznik oraz zestawy ćwiczeń, które bardzo ułatwiają opanowanie materiału. Kurs kończy się egzaminem na patent.

Agencja Żeglarska SKIPPER posiada upoważnienie Ministra Sportu i Turystyki do przeprowadzania egzaminów na patent sternika motorowodnego.

   

STERNIK MOTOROWODNY - patent uprawniający do prowadzenia jachtów motorowych:
- po wodach śródlądowych - bez ograniczeń,
- po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej, na jachtach o długości kadłuba do 12 m.

Osoby, które nie ukończyły 16. roku życia, realizują uprawnienia przyznane im w patencie motorowodnym na łodziach o mocy silnika do 60 kW.

Warunkiem uzyskania patentu sternika motorowodnego jest:
- ukończenie 14. roku życia,
- zdanie egzaminu na patent sternika motorowodnego. 
 
 

KURSY MOTOROWODNE MAZURY


miejsce szkolenia: Ośrodek Sportów Wodnych w Rynie k. Giżycka

Kurs na patent sternika motorowodnego składa się z zajęć praktycznych oraz seminarium podsumowującego zagadnienia teoretyczne. Przed kursem uczestnicy muszą samodzielnie opanować część zagadnień teoretycznych z materiałów dostarczonych przez organizatora. Harmonogram zajęć praktycznych ustalany jest z każdym uczestnikiem indywidualnie. Kurs rozpoczyna się w czwartek o godz. 10:00, a kończy w piątek ok. godz. 19:00. Informacje na temat noclegów >>>.

TERMINY


SM1 06.07 - 07.07.2017
SM2 13.07 - 14.07.2017
SM3 20.07 - 21.07.2017
SM4 27.07 - 28.07.2017
    SM5 03.08 - 04.08.2017
    SM6 10.08 - 11.08.2017
    SM7 17.08 - 18.08.2017
    SM8 24.08 - 25.08.2017

CENA 425 zł + opłaty egzaminacyjne
Cena obejmuje szkolenie teoretyczne i praktyczne na jachcie motorowym, ubezpieczenie NNW, podatek VAT.
Uczestnicy kursu otrzymują bezpłatnie podręcznik oraz zestaw ćwiczeń z pytaniami kontrolnymi, pomagającymi opanować zagadnienia teoretyczne.

ZAPISY
Zapisy i informacje dodatkowe - skipper@skipper.pl, tel. 42 612 25 08, 501 806 802


KURSY MOTOROWODNE DLA UCZESTNIKÓW OBOZÓW I REJSÓW SKIPPERA


Szkolenia odbywają się podczas rejsów szkoleniowych, młodzieżowych i turystycznych (od 14 lat) oraz na obozach żeglarskich.

CENA 325 zł + opłaty egzaminacyjne

 

DOKUMENTY I OPŁATY EGZAMINACYJNE


EGZAMIN
Egzamin na patent sternika motorowodnego przeprowadza komisja egzaminacyjna posiadająca upoważnienie Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Każdy uczestnik zgłasza się na egzamin indywidualnie, wypełniając formularz na stronie www.egzaminy.skipper.pl.

Osoby egzaminowane przed przystąpieniem do egzaminu wypełniają kartę egzaminacyjną oraz okazują komisji egzaminacyjnej następujące dokumenty:

  • dowód uiszczenia opłaty za egzamin,
  • dokument tożsamości (dowód osobisty, legitymacja szkolna lub studencka, paszport...),
  • ważną legitymację szkolną lub studencką – osoby do 26. roku życia ubiegające się o zniżkę w opłacie egzaminacyjnej.

Opłatę za egzamin w wysokości:
- 250 zł - opłata standardowa,
- 125 zł - opłata zniżkowa, przysługująca osobom uczącym się do 26. roku życia, posiadającym aktualną legitymację szkolną,
należy wpłacić przed egzaminem na konto:

Agencja Żeglarska SKIPPER     
46 1020 3352 0000 1802 0212 9955
Tytuł wpłaty: egzamin na patent sternika motorowodnego, imię i nazwisko uczestnika egzaminu, numer kursu (obozu, rejsu)

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna ma formę testu (75 pytań).

Po zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje od komisji zaświadczenie o zdanym egzaminie, które jest podstawą do wystawienia patentu.

WYDANIE PATENTU
Po egzaminie każda osoba
indywidualnie występuje do Polskiego Związku Motorowodnego z wnioskiem o wydanie patentu.

Do wystawienia patentu należy zebrać następujące dokumenty:
  • wygenerowany elektronicznie wniosek o wydanie patentu - wygeneruj wniosek;
  • zaświadczenie o zdaniu egzaminu na patent sternika motorowodnego wystawione przez komisję egzaminacyjną (oryginał);
  • w przypadku osoby małoletniej pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uprawianie turystyki wodnej (druk do pobrania);
  • zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (naklejone na wniosek!);
  • dowód opłaty w wysokości 50 zł (25 zł - uczniowie i studenci do 26. roku życia) - opłaty można dokonać przez system dotpay lub przelewem na numer konta, który zostanie podany po wygenerowaniu wniosku;
  • kserokopię dokumentu upoważniającego do zniżki (uczniowie i studenci) - ważna legitymacja szkolna/studencka.


Wyżej wymienione dokumenty należy przesłać pocztą do Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego:
Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego

ul. Nowogrodzka 40
00-691 Warszawa

W celu uzyskania duplikatu zaświadczenia o zdanym egzaminie, prosimy o kontakt z naszym biurem. Koszt wydania duplikatu: 20 zł.  


Warunki uczestnictwa

Facebook
YouTube