top of page
baner%25202_edited_edited.png

SKIPPER | KURSY MAZURY 2024

ŻEGLARZ

JACHTOWY

PATENT ŻEGLARSKI

patent żeglarz.png

ŻEGLARZ JACHTOWY – patent żeglarski uprawniający do prowadzenia jachtów żaglowych:
- po wodach śródlądowych,
- o długości do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

 

Warunkiem uzyskania patentu żeglarza jachtowego jest:
- ukończenie 14. roku życia,
- zdanie egzaminu na stopień żeglarza jachtowego.

KURSY

 • kursy żeglarskie dla dorosłych >>>

 • rejsy szkoleniowe dla młodzieży >>>

 • obozy szkoleniowe dla młodzieży >>>

 • kursy studenckie >>>

EGZAMIN
Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna posiadająca upoważnienie Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Każdy uczestnik zgłasza się na egzamin indywidualnie, wypełniając formularz na stronie 
www.egzaminy.skipper.pl.

 

Osoby egzaminowane, przed przystąpieniem do egzaminu, wypełniają kartę egzaminacyjną oraz okazują komisji egzaminacyjnej następujące dokumenty:

 • dowód uiszczenia opłaty za egzamin,

 • dokument tożsamości (dowód osobisty, legitymacja szkolna lub studencka, paszport...),

 • ważną legitymację szkolną lub studencką – osoby do 26. roku życia ubiegające się o zniżkę w opłacie egzaminacyjnej.
   

Opłatę za egzamin w wysokości:
- 250 zł – opłata standardowa,
- 125 zł – opłata zniżkowa, przysługująca osobom uczącym się do 26. roku życia, posiadającym aktualną legitymację szkolną,
należy wpłacić przed egzaminem na konto:

Agencja Żeglarska SKIPPER     

46 1020 3352 0000 1802 0212 9955
Tytuł wpłaty: egzamin na patent żeglarza jachtowego, imię i nazwisko uczestnika egzaminu, numer kursu (obozu, rejsu)

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna ma formę testu (75 pytań).

Po zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje od komisji zaświadczenie o zdanym egzaminie, które jest podstawą do wystawienia patentu żeglarskiego.


WYDANIE PATENTU
Po egzaminie każda osoba indywidualnie występuje do Polskiego Związku Żeglarskiego z wnioskiem o wydanie patentu.

Do wystawienia patentu należy zebrać następujące dokumenty:

 • wygenerowany elektronicznie wniosek o wydanie patentu żeglarskiego  wygeneruj wniosek;

 • zaświadczenie o zdaniu egzaminu wystawione przez komisję egzaminacyjną (oryginał);

 • w przypadku osoby małoletniej pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uprawianie turystyki wodnej (druk do pobrania);

 • zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (naklejone na wniosek!);

 • dowód opłaty w wysokości 50 zł (25 zł – uczniowie i studenci do 26. roku życia)  – opłaty można dokonać przez system dotpay lub przelewem na numer konta, który zostanie podany po wygenerowaniu wniosku;

 • kserokopię dokumentu upoważniającego do zniżki (uczniowie i studenci) – ważna legitymacja szkolna/studencka.


Wyżej wymienione dokumenty należy przesłać pocztą bądź dostarczyć osobiście do biura Polskiego Związku Żeglarskiego:

Polski Związek Żeglarski
al. Ks. J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa


W celu uzyskania duplikatu zaświadczenia o zdanym egzaminie, prosimy o kontakt z naszym biurem. Koszt wydania duplikatu: 20 zł. 


Osobom uczestniczącym w kursie na patent żeglarza jachtowego proponujemy jednoczesne ukończenie kursu na patent sternika motorowodnego. Materiał teoretyczny jest bardzo podobny i realizowany jest jednocześnie dla obydwu kursów. Dodatkowo odbywa się dwugodzinne szkolenie praktyczne na motorówce. Informacje: skipper.pl/sternik_motorowodny.

bottom of page